Tiếp tục trao 23 máy phát điện cho người dân vùng lũ