Lắp đặt thành công rotor máy phát Tổ máy số 3 Thủy điện Lai Châu