Lắp đặt thành công Rotor máy phát điện tại Nhà máy thủy điện Thác Mơ