Đây là hình thái mới của máy phát điện “chạy bằng cơm”?