Máy phát điện cửa hàng trên đường Lê Văn Sĩ cháy ngùn ngụt